Mengenai Eksais

Apa itu Duti Eksais?

Duti Eksais

Merupakan duti yang ditetapkan oleh Menteri di bawah Seksyen 6, Akta Eksais 1976. 

Duti Eksais hendaklah dilevi ke atas dan dibayar oleh pengilang atau pengimport berkenaan dengan barang-barang yang dikilangkan di Malaysia atau diimport ke dalam Malaysia yang disenaraikan dalam ruang (3) Jadual pada kadar penuh yang dinyatakan dalam ruang (5).